لزوم نوسازی مدارس شهرستان دشتی/ افزایش جذب اعتبارات ملی