50 ارگان و سازمان در منطقه 11 به کمپین آسمان آبی، زمین پاک می پیوندند