نظام اسلامی موجب عزت و آبروی همه مسلمانان جهان شده است