هدیه دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی/ تولید مشترک نمایش با کشور تاجیکستان