کتاب‌هایی را ترجمه می‌کنم که تصویر خوبی از ایران ارائه می‌دهند