دولت براي موفقيت بيشتر در مذاکرات به تاکيدات رهبري عمل کند