(تصاویر) پیروزی بزرگ حزب محافظه کار در انتخابات انگلیس