اولیویرا: شانس کوچکی برای قهرمانی داریم، اما آن را از دست نمی‌دهیم