منتفی شدن تغییر سهمیه‌بندی سوخت خودروها تا پایان سال