شکوری: با مشکلاتی که صبا داشت، در حد قهرمانی لیگ موفق بودیم