معاون قوه قضاییه: با مدیریت اصولی املاک از تعرض به اراضی بیت المال جلوگیری می شود