تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای فرامین رهبری/ هدف ناجا پرونده سازی نیست