مصوبه سنای آمریکا برای نظارت بر توافق هسته‌ای، تحقیر ملت ایران است