فاصله تشریفاتی با مددجویان شایسته نیست/بسیج همه منابع به نفع مددجویان