بنگر و علی عسگری بدون مشکل در تمرین پرسپولیس شرکت کردند