اختصاص 16هزار میلیارد تومان نشان از توجه جدی دولت به بخش آب است