همه شاعران خوب صدای زیبایی ندارند/جای خالی درست خواندن در تلویزیون