نعمت الله: سینمامعیار از معدود برنامه های با محتوا/ صباغ: سینمامیعار برنامه ای با افق باز و سلایق مخ