رونمایی از جلد دوم و سوم کتاب «مدیریت اسوه» در سرای اهل قلم