استاندار: کپی برداری از نسخه های گذشته در تدوین برنامه ششم ممنوع است