تعامل استانهای مرزی در اجرایی شدن توافقات مشترک بین ایران و ترکیه موثر است