مختوم قلی فراغی انسانی وارسته و عارف به‌تمامی معنی بود / اشعارش مختوم قلی برگرفته از تعالیم اسلام و ق