آموزش پزشکي و غيرپزشکي بايد ادغام شوند/ افزايش حقوق اساتيد فقط ۱۴ درصد