خانه‌دار شدن ۴۲۴۹ نفر در معاملات هفته گذشته فرابورس