اختصاص ۲۰۳ میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز بیمارستان های زنجان