حضور فعال بیمه سرمد در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران