پرداخت حقوق بازنشستگان در برخی استان‌ها به تأخیر افتاده است