جشنواره ملی راه و رسانه نیمه دوم مرداد امسال در سنندج برگزار می شود