نزدیک به پنج میلیون و 830 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد