شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيا