صنایع آلاینده واقع در حریم پایتخت براساس طرح راهبردی تعیین تکلیف می‌شوند