تفاهم نامه محیط زیست و انتقال خون /افزایش بیماری های نوظهور با تغییرات زیست محیطی