کم شدن مراجعات به بنیاد شهید، از دستاوردهای بنیاد در 20 ماه گذشته