اظهارات مرعشی به ظاهر حمایتی اما تفرقه برانگیز است