بازدید نماینده وزیر آموزش و پرورش از نحوه برگزاری آزمون «کاشف» در کرمان