تصاویری از ساخت La Finale؛ آخرین دستگاه از بوگاتی ویرون!