استاندار لرستان: موزه دفاع مقدس ردیف اعتبار ملی ندارد