آیا رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه کتاب به دعوت احتیاج دارد؟