تهدید نظامی در حال مذاکره خلاف منطق و اهانت آمیز است.