زنبیل اروپایی - آمریکایی در صف مذاکره اقتصادی با ایران