افتتاح ورزشگاه ۱۵هزار نفری بجنورد در سفر رئیس جمهور