فردا نه محروم داریم و نه مصدوم/ برنامه 90 تنها به ناکامی ما اشاره می‌کند!