راویان امانتدار باشند/در نظر گرفتن اجرای معیار در کتاب های گویا