استاندار لرستان:موزه دفاع قدس ردیف اعتبار ملی ندارد