رضایی: بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور در مجمع تشخیص نهائی شد