حوزه علمیه مسیر جامعی برای رسیدن به مقام ربانیت است