تاکید مسئولان ایرانی و عمانی بر توسعه مناسبات فرهنگی در «شب عمان»