پايان تدوين سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه کشور در مجمع تشخيص