اظهار نظر رهبر انقلاب درباره خاطرات هاشمی قبل از انتشار