شاید صدور بخشنامه توسط عوامل هاشمی در جهت تکمیل کتاب خاطرات وی باشد!